opc_loader

ALGEMENE VOORWAARDEN
 

Door het plaatsen van een bestelling geeft u aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van KledingOutlet Naarden.

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Aanbieder: KledingOutlet Naarden

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de aanbieder;

3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de aanbieder georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat aanbieder en consument gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

7. Dag: kalenderdag;

8. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of de aanbieder in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

Artikel 2 – Identiteit van de aanbieder

KledingOutlet Naarden

Amsterdamsestraatweg 15

1411 AW  Naarden
Telefoonnummer: 06-12398154
E-mailadres: info@kledingoutletnaarden.nl 
KvK-nummer: 32086339
BTW-identificatienummer: NL809911644B01

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de aanbieder en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen aanbieder en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de aanbieder zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door de aanbieder erkend.

 

Artikel 4 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de aanbieder onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de aanbieder passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving.

4. De aanbieder kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de aanbieder op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De aanbieder zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de aanbieder waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties.

 

Artikel 5 – Levering

1. De aanbieder zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

4. Wij streven ernaar om te allen tijde binnen 1 werkdag te leveren, indien de betaling voor 14:00 is ontvangen, doch tenminste binnen 30 dagen. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad of niet meer leverbaar is), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

5. Alle op de webshop genoemde termijnen zijn indicatief. Aan genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de aanbieder, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 6 – Prijzen en betaalmogelijkheden

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

2. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3. Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.

4. Bij leveringen binnen Nederland hanteren wij geen verzendkosten bij een bestelwaarde vanaf € 100,- Bij een lagere bestelwaarde bedragen de verzendkosten € 8,60.

5. Bij leveringen binnen de EU, doch buiten Nederland zal altijd een bedrag van € 12,50 aan verzendkosten in rekening worden gebracht, ongeacht de bestelwaarde.

6. Bij leveringen buiten de EU zal altijd een bedrag van € 25,- aan verzendkosten in rekening worden gebracht.

7. Indien u gebruikt maakt van een kortingscode, blijft de minimale bestelwaarde gehandhaafd.

8. U kunt de artikelen van uw keuze betalen middels Vooruitbetaling, IDeal , credit card, onder rembours en betaling bij afhalen.

 

Artikel 7 - Herroepingsrecht bij levering van producten

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden binnen een termijn van zeven dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de aanbieder retourneren, conform de door de aanbieder verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 8 - Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de aanbieder dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 9 - Uitsluiting herroepingsrecht

1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de aanbieder alleen worden uitgesloten indiende aanbieder dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten

van de overeenkomst, heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a) die door de aanbieder tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b) die gedragen, gewassen, aangepast of beschadigd zijn;

c) waarbij de hangtags/kaartjes zijn verwijderd van het artikel.

 

Artikel 10 – Overmacht

1. De aanbieder is niet aansprakelijk, indien en voor zover de verbintenissen niet kunnen worden nagekomen door overmacht.

2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor zijn risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertraging in aanvoer, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van de aanbieder alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

3. De aanbieder behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor zijn verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is de aanbieder gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

 

Artikel 11 – Afbeeldingen en specificaties

Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van de aanbieder gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

Artikel 12 – Conformiteit en Garantie

1. De aanbieder staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2. Een door de aanbieder, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de aanbieder jegens de aanbieder kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

 

Artikel 13 – Klachtenprocedure

1. De aanbieder beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de aanbieder, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3. Bij de aanbieder ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de aanbieder binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Bij klachten dient u contact opnemen met de klantenservice via e-mail aan klantenservice@kledingoutletnaarden.nl

 

Artikel 14 – Bescherming van persoonsgegevens

1. Door het plaatsen van een bestelling worden gegevens opgeslagen in de persoonsregistratie van de aanbieder in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

2. Op schriftelijk verzoek van de consument zullen de opgeslagen persoonsgegevens ter inzage worden verstrekt.

3. De door de consument verzochte correcties of verwijdering zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn.

4. De consument kan tegen het verwerken van persoonsgegevens door de aanbieder voor marketingdoeleinden te allen tijde bezwaar maken, respectievelijk eerder gegeven toestemming herroepen, door dit kenbaar te maken aan de aanbieder via e-mail aan klantenservice@kledingoutletnaarden.nl

5. Na ontvangst van het bezwaar respectievelijk herroeping zal de aanbieder de desbetreffende persoonsgegevens niet meer voor marketingdoeleinden verwerken. 

 

Artikel 15 – Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom op de content op de website komen toe aan de aanbieder. Het is niet toegestaan deze content te verveelvoudigen en/of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder.

 

Artikel 16 – Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten en overeenstemmingen tussen aanbieder en consument is Nederlands recht van toepassing.

 

Hier kunt u onze Algemene Voorwaarden downloaden: